Dejting

H.C. Andersen

Dating utan korrespondens av jaimacan

IEA:s styrelse noterade de deklarationer som Schweiz, Sverige och Österrike avgivit beträffande sin neutralitet och noterade likaledes att dessa tre stater bedömt anslutningen till avtalet förenlig med sin neu- tralitet. Styrelsen noterade vidare att de tre staterna anslöt sig till avtalet med alla de förpliktelser det omfattade och åtog sig att sätta alla dess delar i verket samt att deras beslutsamhet att uppfylla avtalets målsättningar och att verkställa detsamma inte försvagades av de dekla- rationer som givits vid undertecknandet. Inledning Avsikterna med samarbetet presenteras. Vidare uttalas att länderna önskar spela en mer aktiv roll i förhållande till oljeindustrin och att man är besluten att vidta åtgärder för att möta oljcförsörjningskriser. Dessutom uttalas en beslutsamhet att minska beroendet av importerad olja genom långsik- tigt energisamarbete, såsom påskyndad utveckling av alternativa energi- källor och forskning och utveckling. Systemet för krisåtgärder kapitel 1—4 Varje land åtar sig att upprätta en försörjningsberedskap i form av beredskapsreservcr motsvarande minst 60 dagars normal konsumtion utan import. Senast den 1 juli skall med särskild majoritet be- slutas när dessa beredskapsreservcr skall uppgå till 90 dagars normal konsumtion. Beredskapsreserverna kan bestå av oljelager krigsreserver inräknas inteproduktionsberedskap eller möjlighet att övergå till andra bräns- len än olja.

Navigeringsmeny

Ransonering 2 § SkaU Sverige fullgöra förpliktelse atl begränsa oljekonsumtionen enligt artiklarna 13 och 14 i del avtal såsom anges i 1 §, får regeringen föreskriva, att bestämmelserna i 2—5 §§ allmänna ransoneringslagen , helt eller partiell, skall äga tUlämpning under viss lid, högst ett är varje gång. Anvisning som avses i första stycket ska inom en månad eller, om riksmöte ej pågår, inom en månad av början av nästkommande riks­möte underställas riksdagen för dess prövning huruvida föreskriften ska bestå. Underlåtes detta eUer godkänner riksdagen ej föreskriften inom två månader av det underställningen har skell, är föreskriften förfallen. Under lid då bestämmelse inom 2—5 §§ allmänna ransoneringslagen äger användande skall även motsvarande föreskrifter i 6—46 §§ samma lag tillämpas.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den skomakaren såsom brukade placera opp den skylten när han hade ferier får allting kortare samt kortare ferier år av. Genast blommar alllt. Gällande en passage.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *