Expertis

Tysklands historia

Möt kvinnorna i vibe

Men forskningen visar också att arbetsfördelningen mellan könen föränd- rats över tiden och varierar mellan olika samhällen. Vad som är kvinno- och manssysslor, kvinno- och mansyrken är inte en gång för alla givet, utan varierar i tid och rum. Det förefaller inte heller finnas några givna biologiska eller ekonomiska förklaringar till stämplingen av arbeten som kvinnliga eller manliga. Fördelningen av arbetsupp- gifter mellan kvinnor och män är istället ett resultat av komplexa his- toriska processer Karlsson, Arbetsfördelningen mellan könen i talets Sverige återspeglar således sociala, politiska och ekono- miska processer i det förflutna, men bestäms också av dagens institu- tioner och regelsystem och av pågående social och ekonomisk om- vandling. Oförändrat över tiden är således att det finns en arbetsfördelning mellan könen, men också att aktiviteter som huvudsakligen utförs av kvinnor tilldelas lägre ekonomisk ersättning och lägre status än aktiv- iteter som huvudsakligen utförs av män. Arbetsfördelningen mellan könen uppträder i dagens Sverige i flera olika former. För det första finns en arbetsdelning mellan män och kvinnor vad gäller marknadsarbete versus hemarbete.

Referenser

Unga skriver för unga Nytt nationellt textpris. Unga skriver för unga - nytt nationellt textpris för barn ska trigga skrivlust och skildra samtiden under pandemin Vad tänker unga på när ingenting är som vanligt? Var tar all samtal och funderingar vägen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *